بایگانی دامنه پیستون

پیستون
جک J5

پیستون جک

پیستون جک پیستون در واقع قطعه ای به شکل استوانه می باشد که داخل سیلندر قرار گرفته و حرکت رفت و برگشتی دارد. این حرکت