بایگانی عوض کردن روغن موتور

تعویض روغن موتور
متفرقه

تعویض روغن موتور

تعویض روغن موتور روغن موتور از هنگامی که موتور شروع به کار می کند در معرض اکسیده شدن و تجزیه حرارتی و آب سوخت قرار