بایگانی وظبفه شمع خودرو

وظیفه شمع خودرو
متفرقه

وظبفه شمع خودرو

وظبفه شمع خودرو یکی از قسمت های مهم و خاص موتور خودرو شمع خودرو می باشد که وظیفه آن جرقه زدن و به گونه ای