بایگانی ریپ زدن خودرو

علت ریپ زدن خودرو
متفرقه

علت ریپ زدن خودرو

علت ریپ زدن خودرو اگرچه موتور خودرو به صورت صحیح کار نکند لرزش و صدای غیر طبیعی از آن شنیده می شود واگر پس از